Triniaethau a Phrisiau

Mae dewis eang o therapïau cyflenwol ar gael yma yng Nghanolfan Seren, yn bennaf ar gyfer oedolion, ond rydym hefyd yn cynnig Reiki i blant a babanod.

Rwy'n angerddol dros broses iachau Reiki ac wedi gweld y gwahaniaeth cadarnhaol anhygoel y mae'r driniaeth hon yn ei chael ar oedolion a phlant. Mae Reiki yn driniaeth mor dyner ac ymlaciol, mae'n bendant yn rhywbeth y teimlaf y gallai pawb elwa arni.

Rhestrir isod y therapïau sydd ar gael i oedolion, ewch i'r dudalen Reiki i Blant a Babanod i gael rhagor o wybodaeth am therapïau ar gyfer plant a babanod.

Mae croeso i chi gysylltu a thrafod triniaethau, rwy'n hapus i gynnig triniaeth sy'n addas i chi. Os na allwch drefnu apwyntiad am unrhyw reswm, byddwn yn gwerthfawrogi o leiaf 24 awr o rybudd i roi digon o amser i wneud trefniadau eraill.

Iachau Reiki

Mae iachau Reiki yn therapi cyfannol a naturiol sydd ddim yn fewnwthiol. Mae'r gair Reiki (yn cael ei ynganu fel Ray-key) yn air Siapaneaidd sy'n golygu egni grym bywyd cyffredinol.

Mae'r egni a ddaw o iachau Reiki yn cyrraedd y person ar lefel gorfforol, feddyliol, emosiynol ac ysbrydol.

Bydd cleientiaid yn parhau i wisgo'u dillad llawn drwy gydol y driniaeth. Mae'r amseroedd a nodir isod yn cynnwys sesiynau ymgynghori a thrafodaethau cyn y driniaeth.

Manteision
Mae’n eich galluogi i ymlacio’n ddwfn, lleddfu straen, pryder a thensiwn, gwella iechyd a lles, cydbwyso’ch bywyd a’ch egni
Pris
60 munud- £40
90 munud- £50
Plant - £25

Tylino Swedaidd

Tyliniad bywhaol i helpu lleddfu tensiwn cyhyrol ac ymlacio’n llwyr.

Manteision
Mae’n hyrwyddo ymlacio, cynyddu cylchrediad gwaed, lleddfu tensiwn yn y cyhyrau a gwella symudedd.
Pris
Cefn, gwddf ac ysgwyddau (30 munud - £20
Cefn, gwddf ac ysgwyddau (60 munud) - £35
Corff llawn (60 munud) - £35
Aromatherapi (30 munud) - £25
Aromatherapi (60 munud) - £40

Tylino gyda Cherrig Poeth

Mwynhewch gynhesrwydd y cerrig poeth hyn sy'n mynd yn ddwfn i'ch cyhyrau.

Manteision
Mae’n eich galluogi i ymlacio'n ddwfn, lleddfu tensiwn yn y cyhyrau, cynyddu’ch cylchrediad gwaed ac mae’n gynnes a lliniaro.
Pris
Cefn, gwddf ac ysgwyddau (30 munud) - £30
Corff llawn (60 munud) - £45

Tylino Pen Indiaidd

Tylino’r ysgwyddau, cefn uchaf, gwddf, croen pen a’r wyneb (bydd cleientiaid yn parhau i wisgo'u dillad llawn drwy gydol y driniaeth).

Manteision
Mae'n hyrwyddo pwyll ac ymlacio, lleddfu meigryn, gofid a straen, ac yn helpu gyda chysgu.
Pris
Triniaeth lawn (30 munud) - £25

Talebau a Rhoddion

Rydym yn cynnig amrywiaeth o roddion a thalebau hyfryd y gellir eu prynu ar gyfer ffrindiau a theulu. Mae pob taleb yn cael ei lapio mewn blwch anrhegion wedi'i deilwra gyda neges bersonol. Mae talebau'n ddilys am 6 mis ar ôl y dyddiad prynu a gellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw rai o’r therapïau rydym yn eu cynnig. Yr isafswm ar gyfer talebau yw £10.

Cysylltwch os hoffech brynu anrheg neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Canolfan Seren

Rhos Y Garth, Llanon, SY23 5NN